Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

 

Samsara steunen?

U kunt zelf bepalen op welke wijze u Samsara kunt steunen:

Kaart

Wat is Samsara?

 

 Wat Samsara geleerd heeftgedurende de afgelopen 5 jaar:
 
Hoe bied je het meest effectief steun aan het basisonderwijs van achtergestelde kinderen in de berggebieden van Noord Thailand?
 
1. Onderwijs verlicht de armoede en biedt een toekomst
 
Samsara gelooft dat de beste en meest duurzame manier om armoede te bestrijden bestaat uit het bieden van onderwijs. Zonder onderwijs kunnen mensen geen vaardigheden ontwikkelen om hun leven te verbeteren. Ook zijn we ervan overtuigd dat onderwijs en armoedebestrijding beginnen bij kinderen.
 
Op basis van deze visie stelt Samsara twee prioriteiten: het bieden van basisonderwijs aan alle kinderen in de geselecteerde dorpen, en de beste leerlingen daarvan de kans geven een hoger onderwijsniveau te bereiken.
 
Samsara streeft het realiseren van deze prioriteiten na door middel van het Bouw Schoolfaciliteiten Programma. Dit zijn bouwprojecten die wij bieden, waarbij financiering en begeleiding wordt gegeven om schoolfaciliteiten aan te leggen zoals slaapzalen, kantines, toiletblokken, voorzieningen voor schoon water, met zonne-energie opgewekte elektriciteit, boeken en meubels.
 
De stichting heeft ervaren dat verbeterde faciliteiten meer ouders ertoe overhalen hun kinderen naar school te laten gaan, zodat de schooluitval enorm afneemt.  
 
Samsara realiseert  de tweede taak (vervolgonderwijs voor de beste leerlingen) met het Beurzen Programma. Wij bieden kinderen van de bergvolkeren (‘hill tribes’) die het goed doen op school maar uit de armste families afkomstig zijn de kans hun scholing voort te zetten ook na de negen jarige leerplicht die de overheid verplicht stelt.
Dit vervolgonderwijs kan 3 jaar hoger middelbaar onderwijs betreffen (theoretisch) of 3 jaar beroepsonderwijs (praktisch). Voor echte uitblinkers is Samsara bereid en in staat daarna voor maximaal 4 jaar een beurs voor hoger beroepsonderwijs of universiteit financieren.
 
Samsara biedt zulke leerlingen de kans zich te scholen voor een beroep waarvoor hoger onderwijs nodig is, zodat ze succesvol kunnen worden in het beroepsveld van hun keuze. Daarmee worden ze bovendien een voorbeeld voor andere kinderen en kunnen ze erkenning krijgen als leiders van hun gemeenschap.
 
2. Focussen biedt maximaal effect en toegevoegde waarde
 
Samsara focust z’n projecten op één regio, één doelgroep, één sector (nl. het onderwijs) en één aanpak. We werken in het armste deel van Thailand, de bergachtige provincie Mae Hong Son. En we werken alleen voor de armste mensen van het land, de achtergestelde bergvolkeren.
 
Het werk van Samsara is uitsluitend gericht op ontwikkeling van betere onderwijskansen. Het richt zich op 185 scholen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Departement van Onderwijs (en daarmee van het Ministerie van Onderwijs) in de regio Mae Sariang, Mae Lanoi en Sop Moei.
Deze Samsara-focus biedt helderheid bij de definitie en selectie van projecten, bij de besluitvorming en bij het nemen van verantwoordelijkheid in de uitvoering van de projecten.
 
De focus versterkt de samenwerking op drie manieren:
 
   1. Tussen het Departement van Onderwijs en de individuele scholen, hetgeen inhoudt: de selectie van de meest essentiële projecten; gedeelde verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de projecten; officiële vertegenwoordiging bij de oplevering van nieuwe faciliteiten op elke school.
 
   2. Tussen de scholen onderling: uitwisseling van vaardigheden en competente leerkrachten, het leren van elkaar, kostenverlagende samenwerking bij de aanschaf van bouwmaterialen, en het bieden van rolmodellen / goede voorbeelden tussen scholen en schoolhoofden.
 
   3. Tussen de scholen en de school- of ouderverenigingen: als neveneffect van de eis van Samsara dat ouders betrokken zijn bij de bouw van de scholen, worden zij trots op hun werk en sturen daarom meer van hun kinderen naar school in plaats van hen thuis te houden om mee te werken in de landbouw.
 
De focus versterkt ook de relaties en het onderlinge begrip tussen Samsara, het Departement van Onderwijs en de scholen, met als resultaat:
 
* Een hoger kwaliteitsniveau bij de realisering van de projecten;
* Toegenomen investeringen door lokale en nationale overheden op schooltjes waar Samsara actief is of was;
* Een meer intensieve (= opbouwende?) dialoog rond de vraag hoe de toegankelijkheid en faciliteiten van het onderwijs te ontwikkelen en verbeteren in dit geografisch moeilijke berggebied waar de financiële middelen beperkt zijn.
 
3. Vraaggestuurde projecten stimuleren lokale kennis, motivatie en verantwoordelijkheid
 
Scholen dienen projectvoorstellen te schrijven waarin zij duidelijk maken waarom de school die faciliteit nodig heeft. In de meeste gevallen kent het schoolhoofd de urgente behoeften het best.
 
Samsara heeft geleerd hen te assisteren bij het formuleren van prioriteiten zonder hen het gevoel te geven ideeën op te dringen. Als zijn vervolgens geld ontvangen voor iets wat ze gevraagd hebben, zijn ze gemotiveerd om het project voor zowel studenten, leerkrachten als ouders tot prioriteit te maken. Als een en ander is afgerond, voelen zij allen een grotere verantwoordelijkheid om hetgeen ze gebouwd hebben goed te onderhouden.
 
4. Decentralisatie creëert eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en maakt uitbreiding van projecten eenvoudig en niet kosten verhogend.
 
Samsara legt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten bij de schoolhoofden. We hebben geleerd dat elke school en elke situatie anders is en dat het probleemoplossend vermogen van de direct verantwoordelijke mensen veel effectiever en efficiënter is dan dat het geval is bij een stichting in een stad ver weg.
 
Samsara's heeft tevens geleerd contracten op te stellen waarin helder geformuleerde resultaten bedongen worden met een tijdschema en een vooraf vastgesteld totaal budget. Binnen deze parameters zijn de schoolhoofden echter zelf verantwoordelijk voor het bestellen van materialen en het organiseren van de bouw.
 
De schoolhoofden rekruteren vrijwilligers onder de ouders voor het bouwen van de faciliteiten en het bijeen brengen van de nodige vaardigheden. Als het schoolhoofd dit aan hen vraagt, raken de ouders veel meer betrokken bij alle aspecten van het onderwijs en het schoolleven.
 
Een dergelijke decentralisatie van de uitvoering geeft elke school de ervaring van gezag en betrokkenheid, wat het gevoel van zelfbeschikking en verantwoordelijkheid vergroot. Ook maakt dit het eenvoudiger om de resultaten te meten in plaats van ons bezig te houden met de details van de voortgang.
 
Decentralisatie biedt Samsara een groot voordeel, want zodra er nieuwe donaties ter beschikking komen, kunnen we nieuwe projecten starten zonder dat dit extra managementkosten vergt.
 
5. Het aanknopen van relaties leidt tot samenwerking, zelfbewustwording en betere resultaten.
 
Samsara heeft geleerd dat de sleutel tot realiseren van onze doelstellingen ligt bij het ontwikkelen van productieve relaties, en dat we zulke relaties moeten leggen op alle niveaus van het systeem waarbinnen we actief zijn.
 
We stellen de scholen voor een uitdaging door de hoofden en onderwijskrachten uit hun gewone doen te laten komen en betrekkingen aan te laten knopen met andere scholen, ouders, dorpen en de overheid om ook van hún projectervaring te leren.
 
We stimuleren hen tot samenwerking met andere scholen waar Samsara dezelfde faciliteiten bouwt. Dat maakt het mogelijk korting te krijgen bij de gemeenschappelijke aanschaf van materialen en gereedschap en bovendien leren de scholen van elkaar.
 
Samsara constateert telkens weer hoe de resultaten, vaardigheden en kwaliteit van een en ander op een hoger niveau getild worden als schoolhoofden, onderwijzers en conciërges andere scholen bezoeken waar onze stichting iets bouwt of gebouwd heeft.
 
Door betrokken te zijn bij de Samsara-projecten leren de scholen hoe betere relaties met andere scholen elk van hen ook een betere uitgangspositie geeft bij onderhandelingen met het Departement van Onderwijs. Bijvoorbeeld wanneer de problemen van een individuele school – slechte wegen, geen boeken, te weinig geld voor voeding - herkend en gedeeld worden door andere scholen. Dit biedt scholen de kans krachtiger stelling te nemen als ze zulke problemen bij de overheid aankaarten.
 
Door de betrokkenheid bij de Samsara-projecten leren scholen ook hoe betere betrekkingen met de ouders het eenvoudiger maken hen te overtuigen van het belang van onderwijs voor hun kinderen. Dit geldt vooral als ze toestemming moeten geven om hun kind naar een school te laten gaan die wat verder van het dorp verwijderd is, als ze hun dochters moeten toestaan onderwijs te volgen of wanneer het gaat om een hogere opleiding voor hun kinderen.
 
We werken aan betere betrekkingen door direct contact met de scholen te leggen en bouwcontracten nooit onder te brengen bij externe aannemers. Samsara betaalt nooit meer dan in het contract staat, maar vraagt de scholen ook geen geld terug dat ze eventueel uitgespaard hebben. We moedigen ouders aan om vrijwillig mee te werken bij de bouw door in die tijd hun eten te bekostigen. En we stimuleren dat mensen de basisvaardigheden van elkaar leren die nodig zijn bij de uitvoering van het project door ook de reiskosten te betalen voor bezoekjes aan andere scholen waar ze wat van kunnen opsteken.
 
Door de uit Samsara-projecten voortgekomen verbeterde relaties van de scholen met dorpen en overheden kunnen de scholen makkelijker die lokale en nationale overheden verzoeken om verbetering van de wegen, betere watervoorziening of lokale onderwijsfinanciering.
 
 
 
6. De afstemming van de projecten op lokale behoeften, kennisniveaus en omstandigheden garandeert de volle verantwoordelijkheid en inzet van de scholen.
 
Samsara heeft ervaren dat het voor elke organisatie die hulp wil bieden essentieel is om te weten wat er ter plekke al aanwezig is aan vaardigheden, ideeën rond kwaliteit, geografische en klimatologische omstandigheden. Dit dient uitgangspunt te zijn voor alle te nemen acties.
 
We hebben geleerd dat wanneer er ter plaatse geen ervaring is met de te installeren systemen en technieken, er problemen zullen optreden bij de bouw en de aangelegde faciliteiten niet onderhouden zullen worden. Het gebeurt bij ontwikkelingssamenwerking maar al te vaak dat van buiten aangevoerde machines of apparaten die een hoger technologisch peil vereisen, niet gebruikt worden.
 
Training bij installatie en onderhoud van de apparatuur is daarom essentieel. Kennisoverdracht moet ontwikkeld worden vanaf het bestaande lokale niveau. Elke school moet naderhand in staat zijn de apparatuur die ze ontvangen hebben te gebruiken en te onderhouden.
 
Samsara gebruikt ontwerpen, technieken en meubels die aangepast zijn aan de situatie en het  gebruik ter plaatse. Meubels en gereedschappen dienen ‘schadevrij’ gebruikt te kunnen worden, daar het vervoer naar de bergdorpen lastig is en het intensieve gebruik duurzame materialen vereist.
 
7. Alleen het financieren van duurzame projecten schept onafhankelijkheid
 
Samsara dringt er bij scholen en het Departement van Onderwijs op aan dat ze de projectverzoeken tekenen voordat de scholen ze bij Samsara indienen. Het Departement van Onderwijs dient te garanderen dat het verzoek past in hun regionale onderwijsontwikkelingsplan en dat hun betrokkenheid in al onze schoolprojecten verzekerd is.
 
Samsara geeft vooral aan structurele projecten. Dat zijn meestal schoolfaciliteiten als slaapzalen, kantines, keukens, installaties voor schoon water, studiezalen en badkamers. We doneren ook voor boeken. Maar we willen niet meebetalen aan de kosten om een school draaiende te houden, zoals voeding of andere lopende kosten.
 
Het niet mee betalen aan eten en dergelijke dwingt de scholen andere oplossingen te zoeken, hetgeen ze op uiteenlopende wijze aangepakt hebben. Zo zijn er groentetuinen aangelegd, paddenstoelenkwekerijen, kippen- en varkensfokkerijen. Dit zijn leerzame oplossingen die het probleem van de voedselvoorziening op duurzame basis aanpakken, wat de scholen op langere termijn weer meer onafhankelijk maakt.
 
 
8. Lage overheadkosten betekenen meer geld voor de projecten
 
Samsara is een vrijwilligersorganisatie. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dat geldt voor fondsenwerving, publiciteit, onderhoud van de websites envoor zowel het begeleiden als het uitvoeren van de projecten. We geven maximaal 5% van de donaties uit aan transport van materialen mensen, en aan administratiekosten.
 
9. Resultaatgerichte rapportage en een transparante boekhouding creëren geloofwaardigheid en continuïteit
 
Samsara’s donateurs weten altijd duidelijk waar hun geld aan besteed wordt omdat we elke donatie toewijzen aan een specifiek project en/of een bepaalde studiebeurs. De stichting voert elk project uit precies zoals het in het verzoek omschreven werd. En onmiddellijk na voltooiing van elk project wordt er een gedetailleerd verslag met foto’s naar de donateur gestuurd.
 
Samsara's resultaatgerichte rapportage creëert geloofwaardigheid en hechte relaties met de donateurs, hetgeen ze ons kenbaar maken door nieuwe schenkingen.
 
10. Veel bergvolkkinderen hebben financiële steun nodig om het door de Thaise regering geboden basisonderwijs te kunnen volgen
 
Samsara heeft geleerd dat dit geen theorie is maar bittere noodzaak. Veel families onder de bergvolkeren kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven hun kinderen onderwijs te laten volgen na de gratis 9-jarige basisopleiding. De kinderen hebben daarom financiële steun nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen.
 
In de jaren dat we beurzen voor financiële steun geboden hebben, hebben we geleerd dat een effectief beurzenprogramma de volgende elementen dient te omvatten:
 
1.   Betrokkenheid van het Departement van Onderwijs, scholen,
leerlingen en ouders.
 
2. Op elke school waar beurzen worden toegekend, dient één leerkracht de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de uitvoering van het programma: een aparte bankrekening, de aanvraagprocedure, de selectie van studenten die in aanmerking komen en de toewijzing van de gelden.
 
3. Een managementinformatiesysteem waarmee de basisgegevens van elke student toegankelijk gemaakt worden, dat het mogelijk maakt elke student aan een bepaalde donateur te koppelen, de cijfers van de leerlingen aan het eind van elk semester vast te leggen, hun rapporten aan de donateur te versturen, en donateurs te melden als Samsara weer geld nodig heeft.
 
4. Het creëren van een gevoel van persoonlijke betrokkenheid van de donateurs bij de door hen gesponsorde kinderen: het toezenden van een levensbeschrijving, een foto uit de sponsorperiode en de in elk semester behaalde cijfers. Als de donateurs een band voelen met hun leerlingen, is de kans veel groter dat ze hun financiële steun voortzetten als studenten na de middelbare school toegelaten worden op een vervolgopleiding of universiteit. Overigens: om leerlingen te vrijwaren van mogelijke ongewenste toenadering van donateurs, treedt Samsara op als tussenpersoon bij alle donateur/student contacten.
 
5. Door te focussen op scholen in en rond Mae Sariang, wordt het ontwikkelen van leidersfiguren in de gemeenschap bevorderd. Toen Samsara met het werk in deze regio begon, kwamen alle onderwijskrachten en andere vooraanstaande mensen in de gemeenschap zoals zakenlieden van buiten de regio. Nu al zien we hierin een geleidelijke maar meetbare verandering.  
 
6. Door onze financiële steun te focussen op het hoger middelbaar enberoepsonderwijs studenten uit de bergvolkeren worden sociaal-economische veranderingen in de gemeenschappen bevorderd.
 
7. Het geven van financiële steun aan studenten die toegelaten worden tot hoger beroepsonderwijs en universiteiten versnelt de verandering, en zulke jongeren worden voorbeelden voor de kinderen in hun gemeenschap die hen opvolgen.
 
 
Stichting Samsara, Nederland
Samsara Foundation, Thailand
 
april 2010
 
www.stichtingsamsara.nl

Add Content...